traffic analysis بیونت

ماهی ها نیز دارای کد ژنتیکی لازم برای انگشتان هستند

تحقیق تازه ای که توسط گروهی از دانشمندان سوییسی در مجله PLOS Biology به چاپ رسیده است بیانگر این واقعیت است که اجداد ماهی ها دارای ساختار ژنتیکی لازم برای انگشتان بوده اند اما این ساختار تا هنگام به وجود آمدن دست و پا در دوزیستان تکامل پیدا نکرده بود.

محقق پژوهشکده تکنولوژی لوزان و نویسنده این مقاله، Denis Duboule می گوید:

" زیربنای این ساختار تنظیمی در ماهی ها وجود دارد. تنها لازم است، این ژن ها روشن شوند تا بیان داشته باشند."

ماهی ها و خزندگان، گروه هایی از ژن های Hoxa و Hoxd را در ژنوم خود دارند که این ژن ها برای ایجاد باله و دست و پا در هنگام تکامل جنینی لازم است. در این مطالعه محققان ساختار و فعالیت این مجموعه های ژنی را در جنین موش و zebrafish مورد بررسی قرار داده اند.

Duboule می گوید:

“اگر شما این ترکیب ژنی را داشته باشید، از سویی شما مرکز کنترل برای بازوها را دارید و از سوی دیگر مرکز کنترل برای انگشتان. این چیزی است که ما "enhancers" ( توالی های تنظیمی که بیان ژن ها را تنظیم می کنند) می نامیم.

Duboule می افزاید:

“با فعال کردن این ژن ها در دو سمت بدن بازو ها را خواهیم داشت. این توالی ها همچنین می توانند انگشتان را نیز ایجاد کنند. در نتیجه تمام مواد لازم برای تولید انگشتان در ماهی ها وجود دارد ولی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است."

دانشمندان سوییسی به این نتیجه رسیده اند که تنظیم مواد ژنتیکی با تکامل در دوزیستان هدفمند شده اند.

او می گوید:

" ما تمام ژن هایمان با مهره داران مشترک است و این ژنها مورد استفاده متعدد قرار گرفته اند."

Duboule معتقد است مطالعه تکامل جنین می تواند به عنوان شاه کلید شناسایی تکامل به کار رود. او می گوید:

" دست و پای ما در طی جنین زایی (embryogenesis) از بخش فوقانی به وجود می آیند و در بخش تحتانی رشد نمی کنند".

دانشمندان در مطالعات آینده خود بر روی شناسایی تغییرات عوامل ژنتیکی در ماهی ها نسبت به چهار پایان متمرکز خواهند شد.

Duboule می گوید:

“در حال حاضر ما کلید های ژنتیکی بسیاری را می شناسیم که بیان Hox را در انگشتان موش ها تغییر می دهند. این اطلاعات می توانند به عنوان کلیدی برای شناسایی چگونگی به وجود آمدن انگشتان و ایجاد کلونی حیات روی خشکی به  کار رود".

این تیم همچنین بر روی ایجاد یک ماهی تراریخته ژنتیکی کار می کنند.

Duboule می افزاید:

“این پایان ماجرا نیست، پایان ماجرا هنگامی است که موفق به تولید ماهی بشویم که دارای انگشت است."

منبع: PLOS Biology

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 17-10-14