traffic analysis بیونت

ویروس ها به وسیله DNA مایع به میزبان خود حمله می کنند

دکتر Alex Evilevitch

 

ویروس ها می توانند DNA خود را از حالت جامع به مایع تبدیل کنند. این عمل توضیح می دهد که چگونه ویروس ها می توانند DNA خود را به درون سلول های قربانیان تزریق کنند. این یافته ها توسط دو تحقیق مجزا و به وسیله دانشمندان دانشگاه Lund سوئد حاصل شده است.

هردوی این تحقیقات در مورد یک کشف اما در ویروس های متفاوت می باشند و بیان می دارند ویروس ها می توانند هنگام آلوده ساختن هدف، DNA خود را به حالت مایع تبدیل کنند. به کمک این تبدیل ویروس راحت تر می تواند DNA خود را به سلول قربانی منتقل کند. یکی از این تحقیقات بر روی ویروس هرپس انسانی انجام شده است.

دکتر Alex Evilevitch از بخش بیوشیمی و بیوفیزیک این دانشگاه می گوید:

"تحقیقات ما با آشکار ساختن چگونگی انتقال DNA ویروس به درون سلول، نشان دهنده مکانیسم آلودگی به وسیله ویروس هرپس است."

دکتر Evilevitch ابراز داشت که این کشفی بسیار مهیج است. هیچ کس تا به حال از انتقال فاز جامد به مایع در DNA ویروسی آگاهی نداشته است. این انتقال فازی که در ویروس هرپس بررسی شده است کاملا وابسته به دما بوده و در ۳۷ درجه سانتیگراد اتفاق می افتد که نشان دهنده سازگاری مستقیم با دمای بدن انسان است. دکتر Evilevitch امیدوار است که نتایج حاصل از این تحقیق منجر به درمان های جدیدی شود که انتقال فازی ویروس های DNA دار را هدف قرار می دهند و در نتیجه می توانند توانایی بیماری زایی و پراکنده شدن ویروس ها را کاهش دهند.

دکتر Evilevitch می افزاید:

"چنین دارویی خصوصیات فیزیکی DNA ویروسی را هدف قرار می دهد و این بدان معنی است که این دارو می تواند در مقابل جهش های ویروسی برای سازگاری با این دارو مقاومت نشان دهد."

مقاله دومی که به وسیله دکتر Evilevitch و همکارانش منتشر شده است به بررسی باکتریوفاژها (ویروس هایی که باکتریها را آلوده می کنند) پرداخته است. باکتریوفاژهای این تحقیق باکتری E.coli سیستم گوارشی انسانی را آلوده می ساختند. نتایج حاکی از آن بود که این ویروس نیز میتواند DNA خود را از حالت جامد به مایع تبدیل کند. همانند ویروس هرپس، انتقال فازی در دمای ۳۷ درجه اتفاق می افتاد که نشان دهنده سازگاری با دمای بدن انسان بود.

دو ویروس هرپس و باکتریوفاژ میلیاردها سال پیش طی تکامل از یکدیگر جدا شده اند. این واقعیت که این ویروس ها از روش یکسان تبدیل DNA برای تسهیل آلوده ساختن استفاده می کنند مشخص می کند که چنین مکانیسمی می تواند به صورت همگانی در دیگر انواع ویروس ها نیز به کار رود.

در مطالعات گذشته توسط دکتر Evilevitch و همکارانش، فشار DNA درون ویروس به عنوان عاملی برای آلودگی اندازه گیری شده بود. این فشار پنج برابر یک بطری نوشابه گازدار می باشد. این فشار بالا به وسیله بسته بدنی دقیق DNA درون ویروس به وجود می آید. این فشار به عنوان ماشه ای برای خارج ساختن DNA ویروس به درون سلول ارگانیسم میزبان شناخته شده است. یافته های این تحقیق بود که منجر به انجام بررسی های آتی برای کشف انتقال فازی شد که نتایج آن در مجله های Nature Chemical Biology و PNAS به چاپ رسیده است.

منبع: PNAS

  • نویسنده : بهزاد دماوند
  • تاریخ انتشار : 21-11-14