traffic analysis بیونت
cover

بگفته دانشمندان در دانشگاه East Anglia، بخشهایی از سوپ نخستین که در آن حیات پدید آمده، در سلولهای امروزی ما حفظ شده است. تحقیقاتی که در نشریه ی Biological Chemistry منتشر شده، نشان می دهد که چگونه سلولها در گیاهان، مخمرها و همچنین به احتمال زیاد در جانوران، هنوز هم واکنشهای دیرینه ای را انجام […]

بیشتر

شیمی چهار میلیارد ساله در سلول های امروزی

حیات بر روی زمین از یک جد مشترک بوجود آمده است – ارگانیسمی تک سلولی. اما این ارگانیسم چه شکلی بوده؟ چگونه زندگی می کرده؟ و چگونه به سلول های مدرن امروزی تکامل یافته؟ این معمای چهار میلیارد ساله توسط پژوهشگران در UCL با استفاده از مدلسازی ریاضی، حل شده است. یافته هایی که در […]

بیشتر

غشاء نفوذ پذیر اجدادی و پاسخ به پرسشهایی مهم در زیست شناسی

شجره ی "پولک بالان"، یافته های شگفت انگیزی در مورد پروانه ها و خویشاوندان نزدیکشان، بیدها را نشان می دهد. در این تحقیق مشخص شد که پروانه ها بیشتر به بیدهای کوچک نزدیک هستند تا بیدهای بزرگ، که این موضوع دانسته های پیشین دانشمندان از  تکامل پروانه ها را بطور کامل تغییر داد. این بررسی […]

بیشتر

دانشمندان تاریخچه ی تکاملی پروانه ها را ردیابی کردند