traffic analysis بیونت

خاطرات باکتریایی

https://bionet.ir، بیونت، bionet، خاطرات باکتری ها

اخیراً مطالعه‌ای توسط گروه مونیکا الینگ شولز از دپارتمان میکروبیولوژی به همراه گروه ماتیاس مولر از دپارتمان ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه دامپزشکی وینا (Vienna) روی اثر ارگانیسم‌های میزبان بر متابولیسم باکتری‌ها انجام شده است. محققان سه دودمان مختلف موش را با باکتری لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) آلوده کردند. سوش های موش تفاوت قابل ملاحظه ای در پاسخشان به عفونت و شدت علائم بالینی نشان دادند.

در ادامه مطلب همراه بیونت باشید

پژوهشگران باکتری‌ها را چند روز پس از عفونت زایی جدا کردند و تغییرات متابولیسمی آن‌ها را بررسی کردند. آن‌ها روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز (infrared spectroscopy) را مورد استفاده قرار دادند تا تغیررات متابولیسمی را تحت نظر قرار دهند. آنالیز کمومتری انگشت نگاری متابولیکی (metabolic fingerprint) نقش پذیری (imprints) ژنوتیپ میزبان و میزان سازگاری باکتری‌های بیماری زا را نشان داد.

تام گرنرت نویسنده اول مقاله اظهار کرد:

«نتایج مطالعه ما می‌تواند در نحوه درمان بیماری‌های عفونی نقش به سزایی ایفا کند. هر بیمار متفاوت است و بنابراین باکتری‌ها در بدن آن‌ها نیز متفاوت عمل می‌کنند.»

اثرات حافظه در باکتری‌ها

باکتری‌ها بعد از جدا شدن از موش‌ها تحت شرایط آزمایشگاهی کشت داده شدند. بعد از کشت طولانی مدت باکتری‌ها در شرایط آزمایشگاهی هر سه بچ (batche) باکتریایی به شرایط یکسان متابولیکی برگشتند. بر اساس اطلاعات این مطالعه می‌توان متصور شد که باکتری‌ها نوعی از حافظه را دارند. مونیکا الینگ شولز مدیر دپارتمان می‌گوید:

«بعد از مدتی کشت تحت شرایط آزمایشگاهی اثر این حافظه از بین می‌رود.»

محققان از تکنیک اسپکتروسکوپی تحت عنوان فوریر-ترانسفورم مادون قرمز (Fourier-transform infrared) به منظور بررسی متابولیسم در باکتری‌ها بهره بردند. یک پرتو مادون قرمز به طور مستقیم از باکتری‌ها عبور داده و باعث می‌شود مولکول‌هایی مانند پروتئین‌ها، پلی ساکاریدها و اسیدهای چرب مرتعش شوند. مولکول‌های ارتعاشی متابولیسم باکتریایی را مشخص می‌کند. مولکول‌ها به صورت متفاوت اجازه عبور نور را می‌دهند. ترکیب متفاوت مولکولی در محیط کشت باکتریایی داده‌های مختلف طیفی را ایجاد می‌کنند که توسط آن‌ها می‌توان اطلاعاتی از مولکول‌های درونشان به دست آورد.

گرنرت می‌گوید:

«از این روش می‌توان در تشخیص هویت باکتری‌ها استفاده کرد. اما ما این روش را به نحوی اصلاح کردیم که بتوان آن را در تشخیص و تحت نظر قرار دادن تفاوت‌های متابولیکی باکتری‌های مشابه به کار برد.»

در آینده پژوهشگران قصد دارند تا دیگر گونه‌های باکتریایی و اثر ارگانیسم‌های میزبان را بر روی پاتوژن ها موردبررسی قرار دهند. این تیم می‌خواهد در گام بعدی مشخص کند چه چیزی باعث تغییرات متابولیکی در باکتری‌ها می‌شود.

در صورت تمایل می‌توانید مقاله کامل این مطلب را به زبان انگلیسی از لینک منبع مشاهده کنید، اگر مقاله رایگان نبود از بخش دانلود رایگان مقالات، مقاله کامل را به صورت PDF دریافت کنید.

 

منبع: PLOS ONE

  • نویسنده : آرمین حسینی رضوی
  • تاریخ انتشار : 05-03-15